يكشنبه 15 تير 1399  

کارگاه ها

کارگاه ها.


 

نام دوره

تاریخ برگزاری

نام مدرس

گروه هدف

محتوا

لیست شرکت کنندگان

نوپا 1398/11/19 خانم ممتازان دانشجو و پرسنل فایل لینک
پروپوزال نویسی 1398/09/09 خانم سعیدی محمد پرسنل فایل
روش تحقیق 1398/08/30 خانم سعیدی محمد پرسنل فایل