شنبه 21 تير 1399  

معرفی پرسنل

معرفی کتابدار.

 

زینب سعیدی محمد
کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
کارشناسی ارشد علم تاطلاعات و دانش شناسی
سمت: مسئول کتابخانه
پست الکترونیک: zeinabsaeedi.m@gmail.com
شماره همراه مسئول کتابخانه 09369441190
شماره تماس :           1-53329400         5-53323094