شنبه 21 تير 1399  

درباره کتابخانه

درباره کتابخانه.

تاریخچه

در راستای اعتبارسنجی آموزشی بیمارستان های دانشکده علوم پزشکی آبادان، کتابخانه بیمارستان شهید بهشتی (ره) نیز ایجاد گردید که از سال 1396 امور مقدماتی صورت پذیرفت؛ پس از انجام امور عمرانی، بازدیدهای تخصصی و ... این کتابخانه در هفته کتاب سال 1398 افتتاح و آغاز به کار نمود.

اهداف

این کتابخانه در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی بیمارستان آموزشی شهید بهشتی(ره) ایجاد گردید. در این راستا به خدمت به کادر آموزشی بیمارستان و کادر درمانی مربوط می پردازد.

چشم انداز
 در راستای ارتقای آموزشی، پژوهشی و درمانی بیمارستان های آموزشی و به تبع آن کتابخانه های بیمارستانی، گسترش فعالیت ها و خدمات از جمله برگزاری کارگاه های آموزشی در سطوح کاربری مختلف، اشاعه سواد سلامت در سطح بیماران و ارائه خدمات شبانه روزی مدنظر می باشد. 

مأموریت

تقویت آموزش، پژوهش درر حوزه آموزش بالینی، تلاش در جهت ارتقای سواد سلامت از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز جامعه دانشگاهی، کادر درمانی و ...

جامعه استفاده کننده
دانشجویان بالینی، اعضای هیأت علمی بالینی، پزشکان، پرستاران و سایر اعضای کادر درمانی، پرسنل بیمارستان 

معرفی کتابخانه 

در مراکز آموزشی-درمانی کتابخانه در راستای اهداف این مراکز به ارائه خدمات می پردازد، دانشجویان، اعضای هیأت علمی، پزشکان، کادر درمانی، پرسنل و گاهاً بیماران جامعه استفاده کننده این کتابخانه هستند. کتابخانه بیمارستان شهید بهشتی (ره) نیز در این راستا با فراهم آوردن منابع علمی و تخصصی مورد نیاز جامعه مزبور به ارائه خدمات می پردازد. خدمات این کتابخانه عبارتند از:

-امانت و مرجع: امانت منابع مورد نیاز و راهنمایی در خصوص منابع مرجع در این بخش صورت می پذیرد.

-اطلاع رسانی: امکان استفاده از پایگاه های اطلاعاتی از طریق سیستم های مستقر وجود دارد.

-مشاوره پژوهشی: مشاوره در خصوص  جستجو، روش تحقیق و ... در این بخش صورت می پذیرد.